Зоран Тодоров

Зоран Тодоров

Тема:ПРАВНО-ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА НА ОПТАНTСКА СОПСТВЕНОСТ или ОСИМСКИТЕ СПОГОДБИ

– модел  за решавање на слични прашања

Докторска дисертација

Членови на комисија:

1.Проф.д-р Снежана Никодиновска- Стефановска snikodinovska@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Проф.д-р Владимир Ортаковски   vladimir.ortakovski@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Проф. д-р Томе Батковски  tomebat52@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Вонреден проф.д-р Марија Миленковска   marijamilenkovska@yahoo.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битолa

5.  Проф. Д-р Елена Темелковска Анева e.temelkovska@gmail.com
Правен факултет – Кичево
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе…