Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Справување со ризици, насока ККП

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Справување со ризици, насока ККП

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Справување со ризици, насока ККП

Збирен табеларен приказ на бодови