Задолжителна литература за предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем„

Задолжителна литература за предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем„

Учебник „Вовед во безбедноста„ од  д-р Цане Мојаноски,  д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ

https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/09/Voved-vo-bezbednosta-ucebnik-.pdf