Материјали за предметот “Безбедносни стратегии” (електронско издание)

Материјали за предметот “Безбедносни стратегии” (електронско издание)

Материјали за предметот “Безбедносни стратегии” (електронско издание)

Kнигата „Безбедносни политики и концепти„ од проф. д-р Марјан Ѓуровски

Линк за електронско издание на книгата:

https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/09/Bezbednosni-politiki-i-kontsepti-monografija.pdf

Прв колоквиум: Прва и Втора глава од наведената книга

Втор колоквиум: Четврта Глава од наведената книга

Може да изработите дополнителна активност (изработка на Есеј)  чија тема може да се договори по електронски пат и истата достави на емаил адреса на предметниот наставник.

На емаил адресите : mar.gjurovski@gmail.com, marjan.gjurovski@uklo.edu.mk на предметниот професор може да се обратите за постојана консултација и евентуални прашања за материјалот, предметот и вашето студирање.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски