Задолжителна литература за предметот Безбедносни политики

Задолжителна литература за предметот Безбедносни политики

Задолжителна литература за предметот Безбедносни политики:

Книга „Јавни политики, анализа на јавни политики и јавна вредност„ од д-р Марија Ристеска.

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_51453_1.pdf/32d50ab4-9cf4-4e99-73a3-a7ef66a811d2?version=1.0&t=1539647949004