Внесување на оценки

Внесување на оценки

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКИТЕ „КРИМИНАЛИСТИКА и БЕЗБЕДНОСТ“ ДЕКА,
НА 23.09.2020 ГОДИНА ОД 10:00-11:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА НОВАТА БИБЛИОТЕКА ЌЕ СЕ ВНЕСУВААТ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ“.

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК