Владимир Ѓорѓиевски

Владимир Ѓорѓиевски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.11.2019 година (петок) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Владимир Ѓорѓиевски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Влијанието на трансатланските односи и современите вооружени системи врз стратегијата за модернизација на безбедносниот систем на Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

24.10.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-С К О П Ј Е