Весна Ѓорѓиоска

Весна Ѓорѓиоска

ТЕМА: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ СООБРАЌАЈ ОД АКТИ НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВАЊЕ- СО ОСВРТ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Членови на комисија за оценка на трудот:

1. Ред. проф. д-р Борис Мургоски              bmurgoski@yahoo.com
Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Климент Охридски”- Битола

2. Ред. проф.д-р Злате Димовски               dimezd@gmail.com
Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р Никола Дујовски             ndujovski@gmail.com
Вонреден професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Климент Охридски”- Битола

 

Повеќе…