Весна Ѓорѓиоска

Весна Ѓорѓиоска

ТЕМА: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ СООБРАЌАЈ ОД АКТИ НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВАЊЕ – СО ОСВРТ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Членови на комисија:

1. Ред. Проф. д-р. Злате Димовски    dimezd@gmail.com 
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

2. Ред. Проф. д-р Борис Мургоски            bmurgoski@yahoo.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

3. Вон. Проф д-р Никола Дујовски               ndujovski@gmail.com
Факултет за безбедност -Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Магистерска теза