Валентина Блажевска Андоновска

Валентина Блажевска Андоновска

ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УБИСТВАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија:

1.Редовен професор д-р Светлана Николоска    svetlananikoloska@hotmail.com 
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ  bacanovicoliver@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ  mlabovic@yahoo.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Редовен професор д-р Борис Мургоски  bmurgoski@yahoo.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5.Редовен професор д-р Неџат Корајлиќ
Факултет за криминалистика, криминологија и безбедносни студии
на Универзитет во Сараево

 

Докторска дисертација