Увид во тестот од јунска испитна сесија за предметите:

Увид во тестот од јунска испитна сесија за предметите:

Увид во тестот од јунска испитна сесија  за предметите:

1.Родови перспективи на криминалот од студиска програма Криминологија со криминална политика,

2.Полиција и човекови права/Човекови права и слободи од студиска програма Криминалистика, Безбедност и Криминологија со криминална политика,

3.Полициско право и примен ана полициски овластувања од студиска програма Безбедност,

  1. Методика на истражување на малолетничка делинкенција од студиска програма Криминологија со криминална политика,

ќе се спроведе во петок (17.07.2020) во времето од 11.30-12.30 часот во  скриптарата на Факултетот

 

Проф  д-р Стојанка Мирчева