Термин за оценки кај проф. д-р Марјан Ѓуровски 24.2.2020 година 09.30-10.30 часот

Термин за оценки кај проф. д-р Марјан Ѓуровски 24.2.2020 година 09.30-10.30 часот

Термин за оценки кај проф. д-р Марјан Ѓуровски 24.2.2020 година 09.30-10.30 часот

Сите заинтересирани студенти кои ги имаат положено преку колоквиуми или завршен испит предмети: Основи на безбедност, Современи теории и системи за безбедност, Безбедносни стратегии, Безбедносни политики, Управување со кризи и други предмети од прв и втор циклус кај предметниот наставник на 24.02.2020 година во периодот од 09.30 часот до 10.30 часот може да се јават за впишување на оценка во индекс.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски