Тамара Неделкоска

Тамара Неделкоска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.11.2020 година (вторник) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Тамара Неделкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Профил на личноста на внатрешниот ревизор„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.