Студентите што презапишале предметна програма „Социологија на политиката“ I и I Поправен Колоквиум ќе полагаат во термините за “Методологија“

Студентите што презапишале предметна програма „Социологија на политиката“ I и I Поправен Колоквиум ќе полагаат во термините за “Методологија“