STUDENITE ŠTO POLAGAAT METODOLOGIJA

STUDENITE ŠTO POLAGAAT METODOLOGIJA

Студентите што полагаат Методологија на 27.01.2020 година, да бидат 10 минути пред испитот во амфитеатар, да понесат со себе КАЛКУЛАТОР, ИНДЕКС или Студентска легитимација.

СТУДЕНИТЕ (согласно новите правила за полагање испит), кои НЕМА да НОСАТ ИНДЕС или Студентска легитимација, нема да се примат на испит (НЕМА ДА ПОЛАГААТ).