Стратегија и Кодекс на УКЛО во услови на пандемија

Стратегија и Кодекс на УКЛО во услови на пандемија

Почитувани,
Со оглед на моменталната ситуација на пандемијата со COVID-19, а во интерес на реализација на воспитно-образовниот процес и тековното функционирање на УКЛО и единиците во свој состав, Универзитетскиот сенат на УКЛО ги усвои следниве документи: