Стефани Дамеска

Стефани Дамеска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.12.2019 година (среда) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Стефани Дамеска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Училишни ризични фактори поврзани со детското престапништво и неговата превенција„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

26.11.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-С К О П Ј Е