Стефан Стојановски

Стефан Стојановски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.11.2019 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Стефан Стојановски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Интерна ревизија на постојани средства„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

12.11.2019                                                                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-С К О П Ј Е