Стефан Спасовски

Стефан Спасовски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.12.2019 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Стефан Спасовски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Современи форми на тероризам со посебен осврт на самоубиствен тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

04.12.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ