Стефан Јанушевски

Стефан Јанушевски

ТЕМА: АНАЛИЗА НА КОНЦЕПТОТ НА ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И ПОТРЕБАТА
ОД ПРИМЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(специјалистички труд)

Членови на комисија за оценка на трудот:

1. проф. д-р Марјан Ѓуровски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

2. проф. д-р Марјан Николовски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

3. проф. д-р Саше Герасимовски 
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

Повеќе…