Стефан Анѓеловиќ

Стефан Анѓеловиќ

ТЕМА:

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ВО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО КРИУМЧАРЕЊЕ НА МИГРАНТИ

(Со посебен осврт во граничниот појас меѓу Република Македонија и Р. Србија за период од 2004-2017)

 (Магистерски труд)

 

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски “- Битола

2. Ред. проф. д-р  Марјан Николовски
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р Стојанка Мирчева
Вонреден професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

 

Повеќе…