СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Се известуваат редовните и вонредните студенти од четвра година на сите студиски програми дека реализацијата на зимската практична настава започнува од 17.02.2020 година.

Се замолуваат студентите да ги почитуваат термините за реализирање на практичната настава,

Задолжително студентите да подигнат ПОТВРДА за ПРАКСА од Книжарата на Факултетот за безбедност-Скопје, и да ја заверат во АРХИВАТА на Факултетот, исто така да понесат индекс за идентификација.

 

По завршувањето на практичната настава потврдите треба да се потпишани и заверени со печат од одговорните и да се достават во канцеларијата на одделението за доквалификација и доедукација (Кемал Рушид и Ангел Витевски).

 

Во прилог списоците и термини за реализација

 

Ментор за практична настава
Ангел Витевски