СПИСОЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

СПИСОЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

СПИСОЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се известуваат редовните и вонредните студенти од прва, втора и трета година на сите студиски програми дека реализацијата на зимската практична настава започнува од 17.02.2020 година.

Се замолуваат студентите да ги почитуваат термините за реализирање на практичната настава, измените што се направени во списоците за реализација на практичната настава за град Скопје, се направени од Министерството за внатрешни работи и неможат да претрпат измени.

Задолжително студентите да подигнат ПОТВРДА за ПРАКСА од Книжарата на Факултетот за безбедност-Скопје, и да ја заверат во АРХИВАТА на Факултетот, исто така да понесат индекс за идентификација во полициските станици и пред започнат со реализација на праксата треба да пополнат ИЗЈАВА за обезбедување на тајност.

 

По завршувањето на практичната настава потврдите треба да се потпишани и заверени со печат од одговорните во полициската станица и да се достават во канцеларијата на одделението за доквалификација и доедукација (Кемал Рушид и Ангел Витевски).

Во прилог списоците по ГРАДОВИ и термини за реализација

Списоци – КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА И КРАТОВО

Списоци – ОХРИД, СТРУГА, КИЧЕВО И ДЕБАР

Списоци – СТРУМИЦА, ГЕВГЕЛИЈА, РАДОВИШ И ВАЛАНДОВО

Списоци – ТЕТОВО, ГОСТИВАР И РОСТУШЕ

Списоци – ШТИП, ПРОБИШТИП, КОЧАНИ, ВИНИЦА, БЕРОВО, СВЕТИ НИКОЛЕ, ДЕЛЧЕВО И МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Списоци – БИТОЛА, ПРИЛЕП, РЕСЕН, КРУШЕВО И МАКЕДОНСКИ БРОД

Списоци – СКОПЈЕ

Списоци – ВЕЛЕС, ГРАДСКО, КАВАДАРЦИ И НЕГОТИНО

 

Ментор за практична настава
Ангел Витевски