Соопштение за пакет книги

Соопштение за пакет книги

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е 

                    Студентите запишани во прва година на Факултетот за безбедност  средствата за пакет книги ќе ги уплаќаат во периодот од 02.10. до 09.10.2020 година на следната жиро сметка:

 –  трезорска сметка бр. 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810 приходна шифра 723019, програма 42,  депонент НБРМ,– Факултет за безбедност – Скопје, со цел на дознака ,,надомест за учебници во пакет,,

 – студиска програма Криминалистика                                                     3.200,00 денари

– студиска програма Криминологија и  криминална политика        3.200,00 денари

Доколку студентот како изборен предмет го одбере Управно право и прекршочно право, цената на пакетот изнесува 2.400,00 ден.

– студиска програма Безбедност                        3.200,00 денари 

29.09.2020                                                       ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

                                                                        проф.д-р Наташа Пеливанова