СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕТО МЕТОДОЛОГИЈА

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕТО МЕТОДОЛОГИЈА

Ги известувам студентите дека полагањето на предметот „Методологија на истражување на безбедносни појави“ и „Методологија на криминолошки истражувања“, закажан за 25.08.2020 година ЌЕ СЕ ПОЛАГА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

За испитот секој студент да носи индекс (или студентска легитимација) и калкулатор.

ПРИЧИНИТЕ ЗОШТО ФИЗИЧКО, а НЕ ON-LINE?

На on-line испитот од пријавени 74 студенти полагаа 24. Од нив само 12 го испратија тестот. Бидејќи оваа сесеија е последна за студентите што слушаа во зимскиот семестар, според мене ќе овозможи поголема излезеност на студентите. (Не ми се познати причините).

КАКОВ ЌЕ БИДЕ ТЕСТОТ?

Како во испитните сесии од 2019 и Јануарската од 2020.

2 есејски прашања по 20 бода.

Задачи 32 бода + 8 бода прашања со заокружување или набројување.

Скопје, 13.08.2020                                                              Предметен наставник