Соња Стојановска

Соња Стојановска

ТЕМА: УЛОГАТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛНИ ПОВЕДЕНИЈА ВО ЈАВНИОТ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Проф. д-р Снежана Мојсоска                  smojsoska@gmail.com
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Проф. д-р Светлана Николоска                svetlananikoloska@hotmail.com
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Вон. проф. д-р Пеце Николовски            nikoloskipec@yahoo.com
Вонреден професор на Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе…