Соња Дамевска

Соња Дамевска

ТЕМА: „ДЕЛИКВЕНТНИТЕ ОДНЕСУВАЊА ВО ЈАВНИОТ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ: СОСТОЈБИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ“

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Проф. д-р Оливер Бачановиќ           bacanovicoliver@gmail.com
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Вон. проф. д-р  Саше Герасимоски         sasegerasimoski@gmail.com
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Вон. проф. д-р Весна Стефановска             vstefanovska77@gmail.com
Вонреден професор на Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…