Снежана Петревска

Снежана Петревска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.11.2019 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Снежана Петревска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Видови приватно обезбедување со посебен осврт на физичко обезбедување на лица и имот„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

29.10.2019                                                          ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ- С К О П Ј Е