Симона Тодоровска

Симона Тодоровска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.02.2020 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Симона Тодоровска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Компаративна анализа на работењето на субјектите од дејноста приватно обезбедување во Македонија и светот„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ