Се известуваат запишаните студенти на втор циклус на студии во академската 2019/2020 г. дека наставата ќе започне на 22.11.2018

Се известуваат запишаните студенти на втор циклус на студии во академската 2019/2020 г. дека наставата ќе започне на 22.11.2018

Се известуваат запишаните студенти на втор циклус на студии во академската 2019/2020 г. дека наставата ќе започне на 22.11.2018 г. (петок) со почеток во 16.30 ч.
На студентите ќе им се обратат Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, проф.д-р Никола Дујовски  и Раководителот на втор циклус студии, проф.д-р Цане Мојаноски.
По свечениот дел ќе продолжи одржувањето на наставата.

Факултет за безбедност-Скопје