Се известуваат студентите од прва година (редовни и вонредни) на Факултетот за безбедност, дека е задолжително да извршат лекарски прегледи кои ќе бидат услов за запишување на летен семестар

Се известуваат студентите од прва година (редовни и вонредни) на Факултетот за безбедност, дека е задолжително да извршат лекарски прегледи кои ќе бидат услов за запишување на летен семестар

Се известуваат студентите од прва година (редовни и вонредни) на Факултетот за безбедност, дека е задолжително да извршат лекарски прегледи кои ќе бидат услов за запишување на летен семестар.

Прегледите ќе се реализираат во студентската поликлиника на Универзитетот “Св.Kирил и Методиј” – Скопје која се наоѓа до студентскиот дом “Кузман Јосифовски Питу” – Скопје.

Реализација на прегледите ќе биде во пет работни дена и тоа:

 

  • прва група          27.01.2020 год.
  • втора група        28.01.2020 год.
  • трета група        29.01.2020 год.
  • четврта група   30.01.2020 год.
  • петта група        31.01.2020 год.

 

Прегледите ќе се реализираат во времето од 08,00 до 12,00 часот.

Списоците по групи ќе бидат објавени на огласната табла на Факултетот и на интернет страната .

За таа цел студентите со себе треба да понесат индекс и фотокопија од првите три страни од здравствената легитимација, електронска здравствена картичка и здравствена книшка.

На самиот ден на  лекарските прегледи студентите треба да бидат гладни заради лабараториски преглед.

Прегледите ќе се реализираат без уплата на паричен надомест.

 

СПИСОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ