Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“, „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје, „Безбедност“ и „Безбедност и евроатлански интеграции“ дека Испитот во февруарската испитна сесија пo предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 04.02.2020 (вторник) во следниве два термини:

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“, „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје, „Безбедност“ и „Безбедност и евроатлански интеграции“ дека Испитот во февруарската испитна сесија пo предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 04.02.2020 (вторник) во следниве два термини:

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“, „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје, „Безбедност“ и „Безбедност и евроатлански интеграции“ дека Испитот во февруарската испитна сесија пo предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 04.02.2020 (вторник) во следниве два термини:

ТЕРМИН 1: 08:45 – 10:15

– редовни и вонредни студенти од студиската програма „Криминалистика“

– редовни и вонредни студенти од студиската програма „Криминалистика“, кои запишале повторување предметна програмa

ТЕРМИН 2: 10:15 – 11:45

– редовни и вонредни студенти од сите студиски програми кои го полагаат Колоквиумот 2

– редовни и вонредни студенти од студиската програма „Криминологија и криминална политика“

– редовни и вонредни студенти од студиската програма „Криминологија и криминална политика“, кои запишале повторување предметна програмa

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност“

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност“, кои запишале повторување предметна програмa

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје, кои запишале повторување предметна програмa

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“

Испитот ќе се одржи во: Голем амфитеатар, Стара библиотека, Павиљон 4 училницa 2.

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска