Се информираат студентите  дека  Наставно научниот совет на Факултетот а безбедност на 30.3.2020 година  донесе Одлука  за организирање настава и други активности кои ја сочинуваат наставата на Факултетот за безбедност на прв и втор циклус студии  со примена на средства за електронска комуникација

Се информираат студентите  дека  Наставно научниот совет на Факултетот а безбедност на 30.3.2020 година  донесе Одлука  за организирање настава и други активности кои ја сочинуваат наставата на Факултетот за безбедност на прв и втор циклус студии  со примена на средства за електронска комуникација

Се информираат студентите  дека  Наставно научниот совет на Факултетот а безбедност на 30.3.2020 година  донесе Одлука  за организирање настава и други активности кои ја сочинуваат наставата на Факултетот за безбедност на прв и втор циклус студии  со примена на средства за електронска комуникација.

НАСТАВАТА со примена на средствата за електронска комуникација  ќе се одвива според веќе утврдениот РАСПОРЕД на часови за летниот семестар во учебната 2019/20 година.

 

Прилог-Одлука бр. 08-235/2 од 30.3.2020 година

 
Продекан за настава
Проф. д-р Наташа Пеливанова