С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

Студентите на Факултетот за безбедност – Скопје,   барања  за извадање на потврди, уверенија и друго  може поднесуваат и електронски на mail: studentski@fbskopje.mk.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.

Во  барањето студентите да  наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од Службата за студентски прашања или поднесокот Службата по електронски пат да им го испрати во  скенирана форма.

 

Служба за студентски прашања