Резултати

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – 17.09. 2019

Број на индекс                  Поени

2975/15                                     0

проф. д-р Татјана Гергинова