РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3799/18 41 2. 3833/18 50 3. 3824/18 40 4. 3814/18 15 5. 3821/18 18 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс: 3834/18; 3809/18; 3858/18; 3818/18; 3807/18; 3832/18 РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3845/18 18 2. 3811/18 24 3. 3827/18 24 4. 3826/18 8 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3810/18 и 3813/18 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3799/18 41 2. 3833/18 50 3. 3824/18 40 4. 3814/18 15 5. 3821/18 18 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс: 3834/18; 3809/18; 3858/18; 3818/18; 3807/18; 3832/18 РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3845/18 18 2. 3811/18 24 3. 3827/18 24 4. 3826/18 8 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3810/18 и 3813/18 Проф. д-р Татјана Гергинова