Резултати од прв колоквиум по предметот ПОЛИЦИСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ЕТИКА

Резултати од прв колоквиум по предметот ПОЛИЦИСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ЕТИКА

Резултати од прв колоквиум по предметот ПОЛИЦИСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ЕТИКА

Резултати