Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во јунската испитна сесија, одржан на 26.06.2020 (петок)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во јунската испитна сесија, одржан на 26.06.2020 (петок)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во јунската испитна сесија, одржан на 26.06.2020 (петок)

Резултати