Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“, одржан на 26.06.2020 (петок) во 10:00 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“, одржан на 26.06.2020 (петок) во 10:00 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“, одржан на 26.06.2020 (петок) во 10:00 часот

Резултати