РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3846/18 41 2. 3832/18 27 3. 3824/18 14 4. 3809/18 16 5. 3834/18 15 6. 3833/18 18 7. 3799/18 27 8. 3830/18 41 9. 3818/18 12 10. 3858/18 3 11. 3216/16 8 12. 3814/18 0 13. 3807/18 1 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3804/18

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3846/18 41 2. 3832/18 27 3. 3824/18 14 4. 3809/18 16 5. 3834/18 15 6. 3833/18 18 7. 3799/18 27 8. 3830/18 41 9. 3818/18 12 10. 3858/18 3 11. 3216/16 8 12. 3814/18 0 13. 3807/18 1 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3804/18