Резултати од втор колоквиум во 2019/20 по следните предмети:

Резултати од втор колоквиум во 2019/20 по следните предмети:

Резултати од втор колоквиум во 2019/20 по следните предмети: БЕЗБЕДНОСНИ СТАНДАРДИ ПРИ ТРАНСПОРТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ И СООБРАЌАЈНА ДЕЛИКВЕНЦИЈА и БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

Резултати