Резултати од Втор колоквиум предмет Безбедносни политики

Резултати од Втор колоквиум предмет Безбедносни политики

Безбедносносни политики (втор колоквиум)

3243/16- 70 бода

3501/17- 65 бода

Увид во тестот може да се изврши на 31.1.2020 година од 09.00 до 09.30 часот во Кабинетот на предметниот наставник.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски