РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 15.01.2020 година

Резултати