РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 17.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 17.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 17.01.2020 година

Резултати