РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 15.01.2020 година

Резултати