Резултати од Прв Колоквиум предмет Основи на безбедност

Резултати од Прв Колоквиум предмет Основи на безбедност

Увид во тестот може да се изврши на 12.12.2019 година во 12.30 часот во Кабинетот на предметниот наставник.

Резултатите дадени во прилог на документот.