РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.11.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.11.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.11.2020 година

Резултати