РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 30.11.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 30.11.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 30.11.2020 година

Резултати