Резултати од прв колоквиум по предметите Основи на безбедност во сообраќајот и Безбедност на сообраќајот и сообраќајна деликвенција

Резултати од прв колоквиум по предметите Основи на безбедност во сообраќајот и Безбедност на сообраќајот и сообраќајна деликвенција

Резултати од прв колоквиум по предметите Основи на безбедност во сообраќајот и Безбедност на сообраќајот и сообраќајна деликвенција

Резултати