Резултати од прв колоквиум по предметот Кризен менаџмент